The Ivy Co. Studio

Ivy Co. Mağaza

KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Siz değerli veri sahiplerinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım hakları mevcuttur. Bu doğrultuda söz konusu haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla The İvyco Spor Sağlık Beslenme Danışmanlığı Tic. Ltd. Şti. (The İvyco/Şirket) tarafından işbu başvuru formu hazırlanmıştır.

 1. AYDINLATMA

Bize iletmiş olduğunuz bu başvuru formu ve başvuru formuna verdiğimiz cevabımız, başvurunuzun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sonrasında ortaya çıkabilecek muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda savunma hakkının kullanılması amaçlarıyla veri kayıt ortamımızda saklanabilir ve işlenebilir. İşbu amaçlarla verileriniz, danışmanlık hizmeti aldığımız avukatlarımız, veri işleyen durumundaki iş ortaklarımız, ilgili kuruluşlar ve başvuruya ilişkin süreçleri yürüten diğer adli/idari makamlarla paylaşılabilir.

 1. BAŞVURU USULÜ
 • İşbu formun çıktısı alınarak başvuru sahibi (kişisel veri sahibi/kanuni temsilcisi) tarafından fiziki ortamda yapılacak başvuru ile,
 • İşbu formun çıktısı alınarak başvuru sahibince (veri sahibi) Noter aracılığıyla ve İadeli taahhütlü mektup ile,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan ‘güvenli elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile imzalanarak şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru sahibince The İvyco’ya daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılarak The İvyco’nun elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin bilgiler verilmektedir.

Başvuru UsulüBaşvuru Adresi
Başvuru Sahibi(Veri sahibi/Kanuni Temsilcisi) Tarafından Bizzat BaşvuruKoşuyolu Mah. Muhittin Üstündağ Cad. No:33 Kadıköy, İstanbul
Noter – İadeli Taahhütlü Posta Aracılığıyla TebligatKoşuyolu Mah. Muhittin Üstündağ Cad. No:33 Kadıköy, İstanbul
“Güvenli Elektronik İmza” veya “Mobil İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluylatheivycospor@hs01.kep.tr
Tarafımıza Daha Önce Bildirilen Elektronik Posta Adresinizi Kullanmak Suretiylemerhaba@theivycostudio.com

Başvuru hakkı kullanılırken kimliğinizi tespit edici belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde, talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre The İvyco tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve kişilik haklarınızı koruyabilmek amacıyla kimlik doğrulamaya yönelik ek bilgi istenebilecektir. Örneğin; şirketimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemi kullanılarak sizlere ulaşılabilecek ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidi yapılabilecektir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Her halükârda ilgili mevzuat çerçevesinde, aşağıda yer alan bilgileriniz başvurunuza verdiğimiz cevap metninde yer alacaktır:

 • Adınız ve soyadınız
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız T.C. kimlik numaranız
 • Yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz
 • Telefon ve varsa faks numaranız.

Başvurunuza yazılı cevap hazırlanması ve cevap metninin on sayfayı aşması halinde, aşan her sayfa için ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ Madde 7’de belirtilen işlem ücretinin tarafınızdan talep edilebileceğini belirtmek isteriz.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı – Soyadı: 
Kanuni Temsilci Adı-Soyadı: 
T.C. Kimlik No : (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası): 
Kanuni Temsilci T.C. Kimlik No : (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası): 
Telefon Numarası: 
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi: 
Varsa bildirime esas E-posta veya KEP Adresi, telefon numarası ve faks numarası: 
 1. VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ

Lütfen aşağıdaki alanda şirketimizle olan ilişkinizi belirtiniz.

Şirketle Olan İlişkim 
☐ Gerçek Kişi Müşteri☐ Ziyaretçi
☐ Stajyer☐ Tedarikçi Firma Temsilcisi/Çalışanı Firma ve pozisyon: ……..
☐ Çalışan İlgili Birim:………………….……………………………………………………………………………………☐ Eski Çalışan Çalıştığım Yıllar:…………………………………………………………………………………………………..
☐ Çalışan Adayı☐ Diğer:
   
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi aşağıda belirtilen alanlarda detaylıca belirtiniz.

 • Talebim
 • Talep konusuna dair bilgi ve belgeler

Hangi bilgi ve belgeler olduğunu burada belirterek başvurunuzla birlikte gönderebilirsiniz.

 1. VERİ SAHİBİ/KANUNİ TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuru formunun, The İvyco tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması ile kişisel verilerimin işlenmesi halinde bu verilerimin eksiksiz olarak belirlenmesi ve başvuruma doğru ve kanuni süresi içinde cevap verilebilmesi için hazırlandığı hususunda aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim. Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı The İvyco’nun ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ve beyan ederim. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve kişisel veri güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için The İvyco’nun şahsımdan ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tuttuğunu, tarafımdan ek evrak ve malumat talep edilmesi halinde bu belgeleri sunacağımı kabul ve beyan ederim. Not: Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanlardan nüfus cüzdanı ve tasdikli vesayet kararı gerekmektedir. Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi: Adı Soyadı      : Başvuru Tarihi : İmza                :

REGISTER

Kişisel verileriniz, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve gizlilik ilkesi açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır.